Hem

Bibeln på ett år

Nästa dag

Parallell - söndag 4/6

Ords 7-9


Ords 7-9

Hur kan man bevaras?
1Min son (mitt barn, min vän), håll fast vid (skydda) mina ord,
    och bevara (bygg upp ett förråd av) dem inom dig.
2Håll mina bud så får du leva (då får du leva ett överflödande liv),
    följ min undervisning (hebr. Torah) och skydda den som en ögonsten.
3Bind dem på dina fingrar [ha alltid buden i ditt blickfång som en vigselring],
    och skriv dem på ditt hjärtas tavla [memorera dem].
4Säg till visheten "Du är min syster,"
    och kalla förståndet (insikten, urskillningsförmågan) din förtrogna vän.
5De kan bevara dig från både den främmande kvinnan (den prostituerade),
    och den lösaktiga kvinnan (äktenskapsbrytaren) som talar så förföriskt (smickrande, inställsamt).

En historia om en ung man som låter sig förledas
6När jag stod vid fönstret i mitt hus,
    och såg ut genom gallret.
7såg jag bland de oerfarna (lättledda, naiva, dåraktiga), bland ungdomarna lade jag märke till,
    en ung man utan något omdöme (förstånd, hjärta, samvete, kurage).
8Han passerade på gatan nära [den prostituerade] kvinnans hörn
    och gick stolt (uppblåst) vidare in på vägen till hennes hus.
9Skymningen blev kväll, det blev nattsvart (ordagrant "nattens ögonsten", den mörkaste delen av pupillen, midnatt) och mörkt. [Skymningen blev kväll, kvällen blev natt och ett djupt mörker drog in över den unga mannens liv.]

10Plötsligt kom en kvinna och mötte honom,
    hon var klädd som en prostituerad och hade ett slugt (listigt) hjärta.
11Hon var högljudd (oanständig, grov) och impulsiv (oberäknelig, rebellisk),
    hennes fötter hade ingen ro i hennes eget hus.
12I stället var hon på gatan, på torgen,
    vid varje gathörn stod hon på lur [frestelsen ligger i bakhåll, redo att överfalla].
13Hon kastade sina armar om honom och kysste honom,
    och utan minsta skam sade hon:

14"Jag har tackoffer med mig,
    i dag har jag uppfyllt mina [religiösa] löften.
    [Hon ger ett sken av att vara gudfruktig och helig.]
15Därför gick jag ut för att möta dig,
    jag sökte efter just dig och jag fann dig.
16Jag har bäddat min säng med nya rena lakan,
    exklusiva importerade tyger från Egypten.
17Jag har parfymerat sängen,
    med sköna exotiska dofter (ordagrant "myrra, aloe och kanel").
18Kom låt oss berusa oss med kärlek ända till morgonen,
    låt oss njuta av varandra i kärlek.
19Min man är inte hemma,
    han är borta på en lång resa.
20Han tog med sig mycket pengar
    och kommer inte hem förrän nästa fullmåne."

21Med många övertygande (frestande, lockande) argument förleder hon honom,
    med hennes förföriska tal övertalar hon honom [att överkomma sitt samvete och omdöme] och får honom med sig.
22Plötsligt (på en gång) följer han henne,
    som en oxe på väg att bli slaktad,
    som dåren som förs bort i bojor för att bli straffad,
23som en fågel som snabbt flyger (hetsas, jagas upp för att flyga) rakt in i ett nät
    och inte vet att det kommer att kosta den livet, förrän pilen (spjutet) tränger in i hans lever (innersta, vitala delar).

24Lyssna nu på mig mina barn (vänner),
    lyssna uppmärksamt (aktivt) på orden från min mun.
25Låt inte era hjärtan vika av på hennes vägar,
    irra inte in på hennes stigar.
26För hon har slagit ner och sårat många,
    ja en stor mängd har hon dödat.
27Hennes hus är vägen till Sheol (graven, underjorden – de dödas plats),
    den leder (mer och mer okontrollerat) ner mot dödens salar (kammare).

Fru vishet ropar
1Är det inte så att fru vishet ropar,
    och fröken förstånd höjer sin röst?
    [I motsats till den lösaktiga kvinnan i kapitlet innan så är det inget hemlighetsmakeri,
    inbjudan att ta emot vishet och förstånd går ut helt öppet till alla.]

2Uppe på höjderna står hon,
    vid vägen, där stigarna möts (vid vägskälet).
3Intill portarna,
    vid ingången till staden ropar hon (klart och tydligt):

4"Till er människor (män – hebr. ish), jag ropar på er,
    och jag riktar mig till hela mänskligheten (människors barn – hebr. bene adam).
5Ni oförståndiga, lär er klokhet (lär er urskilja vishet),
    ni [självgoda arroganta] dårar, skaffa ett hjärta av förstånd (vishet, urskillningsförmåga).
6Lyssna, för jag vill berätta om fantastiska (förträffliga, överlägsna) saker,
    när jag öppnar min mun så talar jag det som är rätt.
7Min mun talar (mumlar lågmält) vad som är sant (fast, bestående),
    eftersom mina läppar hatar (avskyr) ondska.
8Alla ord från min mun är rättfärdiga,
    i dem finns inget motstridigt (falskt, avogt) eller förvridet (fördärvat, korrupt, slingrande, perverst).
9De är uppenbara (självklara, lättillgängliga) för den som förstår,
    och rätta för den som ständigt lär sig (hittar, fördjupar sin kunskap).
10Ta hellre emot min undervisning (förmaning) än [strävan efter] silver,
    och [min] kunskap hellre än utvalt guld.
11Vishet är bättre än rubiner och pärlor,
    ingenting som du kan tänkas önska dig går upp emot henne.

12Jag, visheten bor tillsammans med förstånd,
    jag visar vägen till (ger klarhet, lär ut, äger) kunskap och insikt (gott omdöme).
13Att frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve)
    är att hata [att inte göra] det onda.
Högfärd (stolthet) och högmod (arrogans, pompa: svulstig ståt),
    ja, en ond väg [ett ont leverne] och en fördärvad (falsk, bedräglig) mun [perverst och förvridet tal],
    det hatar jag ."

Sök vishet
14"Jag [visheten personifierad] har alla råd (anvisningar, rekommendationer),
    jag är förstånd, jag har makt (kraft).
15Genom mig regerar kungar (ledare)
    och dömer furstar rättvist (genom vishet kan rättvisa lagar skapas).
16Genom mig regerar härskare (ledare),
    och stormän, ja alla rättfärdiga ledare (domare) på jorden.
17Jag älskar dem som älskar mig,
    och de som söker mig tidigt (som första prioritet, med ett ärligt hjärta, intensivt) finner mig.
18Rikedom och ära finns hos mig,
    bestående välgång (framgång i varje område och relation) och rättfärdighet.
19Min frukt är bättre än guld, ja bättre än finaste guld,
    den vinning (utdelning, förtjänst) jag ger är bättre än utvalt silver.
20Jag går på rättfärdighetens väg,
    mitt på rättvisans stigar (välkända upptrampade gångvägar),
21för att förse de som älskar mig (har som livsstil att älska mig) med tillgångar (rikedomar, arv),
    och fylla deras förrådshus."

Vishetens ursprung
22"Herren (Jahve) förvärvade (födde, skapade) mig [visheten personifierad] först av allt,
    först av hans forntida skapelseverk.
23Jag blev tillsatt [fick min position] från evighet,
    från starten (först, som huvud), ja redan innan jorden fanns.
24När det ännu inte fanns oceaners djup, föddes jag,
    när det ännu inte fanns källor som flödade över med vatten.
25Innan bergen fick sin form (grund),
    innan höjderna hade skapats, föddes jag.
26Innan han hade skapat öppet land
    och fälten eller jordens (markens) första stoft (partiklar).

27När han beredde (fastställde) himlarna, fanns jag [visheten personifierad] där,
    när han ritade en cirkel över [vatten] djupen.
28När han skapade molnen i ovan,
    då de underjordiska vattenkällorna växte sig starka.
29När han satte upp havets kustlinjer så att de inte skulle överträda hans befallning,
    när han fastställde jordens grund (fundament, grundval).

30Då var jag [visheten personifierad] bredvid honom som en mästare (koordinator av arbetet),
    och jag var dagligen hans ögonsten, och jag gladde mig alltid inför honom.
31Jag gladde mig (njöt, var förtjust) på den bebodda delen av jorden,
    jag fann nöje i (roades av) att vara bland människorna."

Visheten vill välsigna
32"Lyssna nu därför på mig [visheten personifierad], mina vänner (barn):
    Välsignade (glada, lyckliga, avundsvärda) är de som håller sig till mina vägar.
33Ta till er min tillrättavisning (förmaning) och bli visa,
    ignorera (förkasta, vägra) den inte.
34Välsignad (salig, lycklig, avundsvärd) är den som lyssnar på mig,
    som dagligen vakar vid mina portar och väntar utanför dörrposterna.
35För den som ständigt finner mig [visheten personifierad],
    hittar livet och får (producerar, drar till sig) Herrens (Jahves) villkorade nåd (favör, glädje, fröjd, gillande, acceptans – hebr. ratson).
36Men den som undviker (syndar mot) mig skadar sin egen själ,
    alla som hatar (avvisar) mig älskar döden."

Visheten inbjuder till fest
1Visheten har byggt sig ett hus,
    hon har huggit ut sju pelare.
    [Sju är fullkomlighetens tal, och är det som bär upp byggnaden.]
2Hon har förberett maten (slaktat boskap),
    blandat sitt vin och dukat sitt bord.
3Hon har skickat ut sina unga tjänsteflickor [för att bjuda in till fest],
    hon ropar från de högsta platserna i staden:
4"Den som är okunnig (osäker), kom hit!"
    Till den som behöver (saknar, är i behov av) förstånd (kunskap), säger hon:
5"Kom och ät av mitt bröd!
    Drick av det vin som jag har blandat.
6Lämna oförståndet och lev! [Kan översättas "lämna dåligt sällskap" eller "var inte naiv, och låt dig inte bli förledd".]
    Vandra på förståndets (insiktens) väg."

7Den som korrigerar en hädare (bespottare, en människa full av förakt) blir bara förolämpad (kränkt),
    den som tillrättavisar en galen (ogudaktig) man får själv blåmärken.
8Om du tillrättavisar en hädare, kommer han att hata dig.
    Tillrättavisa en vis människa och han kommer att älska [respektera] dig.
9Ge [undervisning] till en vis man och han växer i vishet.
    Lär en rättfärdig man och han lär sig ännu mer.

10Början till (startpunkten; en grundförutsättning för) vishet är fruktan (vördnadsfull respekt) för Herren (Jahve)
    och kunskapen om (att intimt känna) den Helige är förstånd [ger förståelse, insikt, omdöme och mening].

[Versen liknar Ords 1:7, men har en annan ordföljd och ett annat hebreiskt ord för "början". Ordet techillah – som inleder meningen – betyder startpunkt eller grundförutsättning och kommer från verbet chalal (att falla, att bli vanärad/slagen eller att få ett dödligt sår). Det beskriver någon som nått botten och som är i behov av en nystart. Den Helige (hebr. Kedoshim) är i plural vilket förstärker Guds majestätiska natur, se Jes 6:3. Ett rätt perspektiv på Guds helighet ger en sund gudsfruktan, vilket i sin tur ger rätt utgångsläge till att inhämta förstånd och vishet.]

11För genom mig [visheten från Gud] förökas (multipliceras) dina dagar,
    och år läggs till ditt liv.
12Om du är vis, hjälper visheten dig,
    men om du hädar (föraktar, hånar) får du själv bära straffet [ensam bära konsekvenserna].

En falsk vishet ropar också
13Det finns en annan kvinna som kallas dårskapen, hon är rastlös (bullrig, stökig),
    hon är lättsinnig (agerar utan tanke; är öppen för alla former av ondska) och vet inget.
    [Hon är omedveten om allt som är av evighetsvärde.]
14Hon sitter vid ingången till sitt hus,
    på en stol (tron) över stadens höjder (iögonfallande),
15och ropar till dem som passerar,
    till dem som går rakt fram på sin stig [sin välkända, upptrampade gångväg]:
16"Den som är okunnig (lättledd, osäker), kom hit!"
    Till den som behöver (saknar, är i behov av) kunskap (mod), säger hon:
17"Stulet vatten [sex utanför äktenskapet] är sött (ger tillfredsställelse)
    och bröd givet i hemlighet är underbart gott (behagligt, tilltalande)."
18Han [som följer hennes råd] inser inte att de döda är där,
    att hennes [den prostituerades] gäster redan har sjunkit ner i Sheols (gravens, underjordens) djup.

[Hebr. sheol beskriver de dödas plats, ordet kommer från shaal som betyder "fråga efter". Det finns en dragningskraft i detta destruktiva. Se även 1 Pet 5:9; Jak 4:7-10.]Igår

Planer

Stäng  


Parallell